Obchodní podmínky pro nákup v provozovně

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti
KONČÁK s.r.o.
se sídlem Kovanice 160, 288 02 Nymburk
identifikační číslo: 28238494
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134515
Všeobecné prodejní a dodací podmínky na prodej zboží společnosti KONČÁK s.r.o. /dále též „prodávající“/

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • 1.1 Těmito prodejními a dodacími podmínkami (dále jen podmínky) se, není-li výslovně a písemně sjednáno v samostatné smlouvě jinak, řídí veškeré smluvní vztahy při prodeji a dodávkách betonových výrobků včetně dodávaných doplňků s těmito výrobky souvisejících(dále jen zboží). Objednávkou nebo smlouvou potvrzuje kupující seznámení s obchodními listinami prodávajícího a těmito podmínkami.

2. OBJEDNÁVKA

 • 2.1 Prodej a dodávky zboží se uskutečňují na základě přijetí objednávky kupujícího anebo samostatné písemné smlouvy. Za přijatou se objednávka považuje tehdy, je-li prodávajícím písemně potvrzena. Smlouva nebo potvrzení objednávky musí být podepsány pověřeným pracovníkem prodávajícího. Přijatá objednávka platí za smlouvu, uzavřenou v rámci těchto podmínek a lze ji měnit pouze se souhlasem prodávajícího. Písemnou formou se rozumí i zaslání faxem e-maile či poštou.
 • 2.2 Příprava balených zakázek probíhá 24 hodin před vývozem. Změny v objednávce, resp. zakázce je možné dělat pouze do 24 hodin poté, co kupující obdržel potvrzení prodávajícího o přijetí zakázky ve smyslu 2.1., později to už není možné, zakázka je připravena k dopravě, pokud není výslovně sjednáno jinak.
 • 2.3 U betonových výrobků se standardně objednávají pouze ucelená balení jednotlivých druhů výrobků a jejich násobky. V případě individuálního objednání jednotlivých kusů je prodávající oprávněný účtovat kupujícímu manipulační poplatek ve výši 100,- Kč za každou rozbalenou paletu (model i barva). Toto ujednání neplatí pouze pro maloobchodní prodej ze závodu.
 • 2.4 Objednávka musí obsahovat:
  • druh, množství a barvu zboží s označením podle ceníku
  • navrhovaný termín dodávky. Pokud není uveden, rozumí se nejbližší termín dle kapacitních možností prodávajícího.
  • způsob dopravy (vlastní odběr, dovoz prodávajícím, jinou sjednanou dopravou)
  • dodací adresu (ulice, číslo popisné, PSČ, místo) a telefonické spojení na kontaktní osobu pro převzetí zboží
  • způsob placení podle čl. 5
  • jméno (firmu), adresu, identifikátor (IČ, DIČ), kontaktní telefon
  • jméno osoby oprávněné k převzetí dodávky
 • 2.5 Termín dodávky a ostatní údaje objednávky jsou, s dále uvedenou výjimkou, závazné po potvrzení objednávky prodávajícím. Kupujícím se doporučuje předkládat objednávky nejméně 10 pracovních dnů před termínem dodávky. Nelze předkládat objednávky s menším předstihem než jeden den před požadovaným termínem dodávky. Za porušení závazku prodávajícího dodat se nepovažuje nemožnost dodávky zboží pro poruchu nebo opatření ve veřejné oblasti znemožňující nebo omezující výrobu nebo pro poruchu výrobního zařízení prodávajícího a dále z důvodů vylučujících odpovědnost ve smyslu §374 ObchZ. V případě takovéto překážky oznámí prodávající tuto skutečnost kupujícímu bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, předpokládá li se její dopad na sjednaný termín dodávky, a současně mu sdělí předpokládanou dobu obnovení dodávek.
 • 2.6 Objednávky zasílá kupující písemně na obchodní oddělení na adresu:
  • Kostelní Lhota 338, 289 12 Sadská
  • kontakty: objednavky@koncak.cz, tel./fax: 325 599 209 mob.: 731 528 353, 731 528 363
 • 2.7. Zakázka neexpedovaná do dvou měsíců poté co byla kupujícímu prodávajícím potvrzena, se automaticky ruší, pokud nebyl sjednán výslovně pozdější termín dodání.

3. PŘEDMĚT DODÁVKY (zboží)

 • 3.1. Sortiment, druh, balení a provedení výrobků a k nim dodávaných doplňků je uveden v aktuálních cenících, reklamních materiálech, popř. dalších obchodních dokumentech prodávajícího. Provedení a zobrazení zboží v těchto listinách je informativní a tyto listiny nelze považovat za předlohy či vzorky.
 • 3.2. Vibrolité betonové výrobky jsou vyrobeny a dodávány v jakosti odpovídající normám ČSN 72 3210 (Betonové dlaždice), ČSN EN 1339 (Bloky z betonu) a ČSN EN 12839 (Prefabrikované betonové výrobky – Prvky pro ploty).
 • 3.3. Prohlášení o shodě dle zákona č.102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) ve znění pozdějších předpisů. Tyto jsou k dispozici u prodávajícího. Tyto listiny jsou nepřenosné.

4. CENA VÝROBKŮ (bez DPH)

 • 4.1. Není-li stanoveno nebo dohodnuto jinak, je cena zboží určena ceníkem prodávajícího platným v době dodávky nebo vyskladnění. Cenou se rozumí cena bez DPH. Cena je jednotková (za kus výrobku, nebo metr čtvereční) a zahrnuje paletování, balení do smršťovací fólie a nakládku. Cena za paletu, její nájem, případné další služby (např. vykládka) a DPH jsou na faktuře uváděny samostatnou položkou.
 • 4.2. Prodávající může poskytnout kupujícímu cenové zvýhodnění (slevy).

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • 5.1. Není-li dále stanoveno nebo dohodnuto jinak, je cena zboží splatná nejpozději při odběru (viz 5.2). Jiné platební podmínky jsou sjednávány smluvně (viz 5.3). Cena se platí pod označením dodávky, kterým je při bezhotovostní platbě var.symbol (číslo faktury nebo zakázky). Uvedení takovéhoto označení dodávky je nutnou náležitostí platby. Uplatnění reklamace anebo výskyt vad nestaví lhůty k placení.
 • 5.2. V případě platby do odběru zboží je toto předáno nebo vyskladněno poté, co bude platba připsána na účet prodávajícího na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím nebo při zaplacení v hotovosti na prodejním místě ve výrobním závodě. V hotovosti je však možno hradit pouze zakázky do celkové částky 50.000 Kč (vč. DPH).
 • 5.3. Platba po odebrání zboží probíhá bankovním převodem na účet prodávajícího na základě faktury vystavené dle platné Smlouvy o odběru zboží.
 • 5.4. Kupující je povinen zaplatit v souladu s platebními podmínkami. V případě prodlení s placením u dodávek v obchodním styku uhradí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně.
 • 5.5. Plnění platebních podmínek je základní podmínkou dalších dodávek. Prodávající je oprávněn, aniž by nesl jakékoli následky, pozastavit dodávky zboží do zaplacení závazků kupujícího.

6. DODACÍ PODMÍNKY, SKLADOVÁNÍ

 • 6.1. Dodávkou se rozumí předání zboží kupujícímu ve sjednaném místě dodávky (odběrové místo určené kupujícím v objednávce), pokud je zboží dodáváno ve smyslu čl. 9. dopravcem prodávajícího, nebo předání a převzetí takového zboží k přepravě při vlastním odvozu kupujícího v expedičním závodě prodávajícího.
 • 6.2. Při dodávce potvrdí kupující nebo jím pověřená osoba dodací list. Potvrzený dodací list slouží jako doklad o převzetí zboží kupujícím.
 • 6.3. Dodávkou jsou závazky prodávajícího dodat zboží splněny.
 • 6.4. Kupující přebírá zboží při dodávce. Převzetím zboží kupující potvrzuje i splnění závazku prodávajícího ohledně předání dokladů ke zboží včetně těchto podmínek a zároveň potvrzuje, že zboží řádně prohlédl a zjistil shodu jím požadovaného zboží s přebíraným. To se týká zejména zjištění druhu, stavu, barvy, provedení a množství zboží při dodávce, jakož i jakosti a obalů. Od převzetí zboží běží zákonné reklamační a záruční lhůty.
 • 6.5. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží při dodávce.
 • 6.6. Nepřebírá-li kupující zboží osobně, je povinen zajistit účast svého zástupce a předložení zmocnění k převzetí pro své zástupce nebo pracovníky (dopravce, řidiče) nejpozději při dodávce či vyskladnění. V případě, že takové pověření nebude prodávajícímu předloženo, je prodávající oprávněn odvézt zboží zpět a kupující je povinen prodávajícímu uhradit dopravní náklady.
 • 6.7. Vykládku a převzetí zboží zajišťuje kupující na své náklady, není li dohodnuto, že vykládku zajišťuje dopravce prodávajícího mechanickou rukou. Zboží je nutno skladovat na paletách uložených na tvrdém a rovném podkladě a dodržovat příslušné normy. Vady vzniklé neodborným použitím či skladováním vylučují možnost reklamace takto poškozeného zboží.
 • 6.8. Zakoupené zboží může kupující se souhlasem prodávajícího po dohodě vrátit. Při vracení zboží, které není opodstatněno chybnou dodávkou nebo kvalitou zboží, účtuje prodávající manipulační poplatek ve výši 20 % z ceníkové ceny vráceného zboží, platné ke dni dodávky. Vracení zboží je možné pouze v úplných paletách s neporušenými obaly. Vracet lze jen zcela použitelné zboží, maximálně do 3 měsíců od data prodeje. Zboží se vrací výhradně do expedičního závodu.

7. PŘECHOD VLASTNICTVÍ

 • 7.1. Kupující nabývá vlastnického práva v případě platby do odběru (5.2.) současně s přechodem nebezpečí škody na zboží podle čl. 6.5. Při platbě po odběru zboží (5.3) nabývá kupující vlastnického práva ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny.

8. BALENÍ

 • 8.1. Zboží je dodáváno na vratných EUR paletách, nebo na vratných neznačných paletách o rozměrech 120x80cm u kterých si prodávající vyhrazuje právo zda odpovídá jeho jakostní normě a je opatřeno samosmršťovací fólií.
 • 8.2. Za EUR palety je účtována částka 300 Kč. Při vrácení palety je kupujícímu dobropisována částka 300 Kč. Prodávající převezme pouze palety běžně opotřebované, avšak jinak nepoškozené, a to do 30dnů od data dodání zboží není li smluvně dohodnuto jinak. Po tomto datu nárok na vrácení palet zaniká a zaplacená částka se považuje za náhradu škody prodávajícímu.
 • 8.3. Nepřevzaté poškozené palety, které zůstanou v závodě prodávajícího, jsou kupujícím k dispozici pro jejich zpětný odvoz po dobu 30-ti dnů. Pokud nebudou do této doby odvezeny, mohou být zlikvidovány.
 • 8.4. Pokud je, při vracení palet vlastní dopravou kupujícího, zjevný stav palet na vozidle takový, že jejich převážná část nesplňuje kvalitativní podmínky pro převzetí, pak má prodávající právo odmítnout celý náklad palet a odeslat dopravce kupujícího s celým nákladem zpět. Kupující pak nemá nárok na nějakou náhradu takto vynaložených nákladů na dopravu palet od prodávajícího.

9. DOPRAVA

 • 9.1. Kupující je povinen zajistit v místě vykládky takové podmínky, aby doba vykládky nepřesáhla 1 hodinu. Při překročení této lhůty z důvodů stojících mimo prodávajícím pověřeného dopravce je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu náhradu za čekání vozidla ve výši 150 Kč za každých započatých 15 minut překročení stanovené lhůty. Náhrada je splatná na základě vyúčtování prodávajícího. Odmítnutí potvrzení prodlení dopravci je důvodem zmaření dodávky přiměřeně jako 6.6.
 • 9.2. Při dopravě zboží dopravcem prodávajícího musí být přístup k místu vykládky a podmínky na místě vykládky v souladu s právními předpisy. Dopravce nemůže při přístupu porušovat žádné zákazy vjezdu, omezení hmotnosti apod., stejně tak, jako musí respektovat technické možnosti /např. průjezdový profil, únosné podloží apod./. Kupující musí při zadávání dopravy, která má být uskutečněna dopravcem prodávajícího, zajistit řádné právní a technické možnosti přístupu na místo vykládky a na místě vykládky.
 • Nejsou li tyto podmínky splněny, pak je dopravce prodávajícího oprávněn odmítnout dopravu na místo vykládky, případně vykládku na takovém místě. V takovém případě lze vykládku provést pouze v dosažitelné blízkosti místa vykládky /rozumí se buď na trase před místem vykládky nebo v řádu stovek metrů od takového místa/. Není li taková možnost, pak je dopravce prodávajícího oprávněn vrátit zakázku do výrobního závodu prodávajícího a kupující je povinen uhradit prodávajícímu tzv. „marnou jízdu".
 • 9.3. Za dopravu na dvě a případně i další místa je kupujícímu (kupujícím) účtována částka dle platného dopravního sazebníku prodávajícího.
 • 9.4. Za vykládku mechanickou rukou je kupujícímu účtována částka dle dopravního sazebníku, platného v době vyskladnění. Pokud nemůže na místo vykládky zajet vozidlo s nosností 24 tun (souprava) a je nutná překládka z vleku na vozidlo a teprve pak následná vykládka na místě, je kupujícímu účtována částka dle dopravního sazebníku i za překládku z vleku. Kupující bere na vědomí, že při dopravě s vykládkou mechanickou rukou jde o specializovanou dopravu a proto, pokud si kupující výslovně vyžádá dopravu s vykládkou mechanickou rukou a při vlastní vykládce pak tato není použita, protože si kupující zajistil vykládku jiným způsobem, bude i tak poplatek za mechanickou ruku účtován.
 • 9.5. Při vlastním odvozu zboží je kupující povinen zajistit k nakládce vozidla dle platných zákonných norem, zejména ve vztahu k zajištění dopravy v souladu s pravidly bezpečnosti silničního provozu. Pokud toto kupující nezabezpečí, má prodávající právo nevyhovující vozidlo odmítnout naložit.
 • 9.6. Drobné dodávky jsou v případě dopravy zajišťované prodávajícím dodávány na místo určení sběrnou službou na náklady kupujícího dle dopravního sazebníku, pokud není s kupujícím dohodnuto jinak.

10. GARANCE A REKLAMACE

 • 10.1. Prodávající odpovídá za jakost prodávaného zboží v rozsahu požadavků stanovených příslušnými normami podle čl. 3. těchto podmínek za podmínky správné aplikace zboží podle příslušných právních předpisů v zákonem stanovené lhůtě /dále jen „zákonná záruka”/, zásadně od převzetí zboží kupujícím.
 • 10.2. Nároky z odpovědnosti za vady nevznikají pokud:
  - k poškození dojde v důsledku hrubého či nevhodného zacházení, neodborné manipulace či skladování, nesprávného užití, mechanického poškození, nebo jinými okolnostmi vylučujícími odpovědnost výrobce, proti nimž se lze pojistit.
 • 10.3. Nároky z odpovědnosti za vady v zákonné záruční době se řídí a vyřizují způsobem učeným příslušnými právními předpisy.
 • 10.4. Obecně se za vadné zboží považuje to, které neodpovídá požadavkům norem. Změny povrchu způsobené povětrnostními vlivy, které nezhoršují užitné vlastnosti výrobků a menší barevné rozdíly a výkvěty, jež jsou dle platných norem přípustné, nejsou vadou výrobku.
 • 10.5. Zjevné vady je kupující povinen reklamovat nejpozději při převzetí, vyznačit je na dodacím listu a nechat podepsat řidiči. Zjevné vady musí kupující reklamovat před zabudováním výrobků do stavby; pokud bude zboží užito s těmito vadami, nenese prodávající odpovědnost za náklady na práce s výměnou vadného výrobku spojené ani za škody následné či nepřímé.
 • 10.6. Ostatní vady je kupující povinen reklamovat ihned po zjištění.
 • 10.7. O uplatnění práv z odpovědnosti za vady musí být KONČÁK s.r.o. informován písemně, neprodleně po zjištění vady.
 • 10.8. Po uplatnění reklamace si prodávající vyhrazuje právo osobně posoudit vady zboží na místě svým pověřeným pracovníkem nebo znalcem. Do té doby je kupující povinen reklamované zboží, pokud jde o zjevné vady nebo vady skryté, které se projevily před pokládkou, uložit odděleně a chránit před poškozením či zničením, jinak umožnit prohlídku.

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VYŠŠÍ MOC, NÁHRADA ŠKODY

 • 11.1. V případě, že se na straně prodávajícího vyskytly překážky, pro které nemůže dodávku uskutečnit v potvrzeném termínu, má právo prodloužit termín dodávky o nezbytně nutnou dobu, po níž trvá překážka /viz 2.5./. Pokud by kupující s prodloužením termínu dodávky nesouhlasil, pak může od smlouvy odstoupit, musí tak však učinit bez zbytečného odkladu poté, co jsou mu uvedené skutečnosti sděleny. Prodávající a kupující mohou jinak odstoupit od smlouvy, pokud neujednají jinak, jen v případech, kdy to stanoví zákon nebo tyto podmínky.
 • 11.2. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu z porušení svých závazků z kupních smluv uzavřených podle těchto podmínek postupem podle 2.5. a nad tento rámec neodpovídá za škodu ani pokud k porušení těchto závazků dojde z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných událostí, kterým nemohl zabránit.
 • 11.3. Prodávající neodpovídá kupujícímu zejména za škody následné nebo nepřímé.

12. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 12.1. Tam, kde podmínky hovoří o smlouvě, míní se jí i potvrzená objednávka.
 • 12.2. Pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku. Tyto podmínky se ve smyslu § 273 Obch. zák. považují za všeobecné obchodní podmínky dodávek výrobků a doplňků KONČÁK s.r.o.
 • 12.3. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny těchto podmínek. Tyto Všeobecné dodací a prodejní podmínky platí v pozměněném znění pro prodeje sjednané po jejich vydání. Podmínky nelze měnit pro dodávku, na kterou již byla kupujícímu potvrzena objednávka.